21 février


Orientation

Präsentation der Sektionen

Fir de 4e Klassen d’Entscheedung fir eng Sektioun ze vereinfachen, präsentéiere Schüler a Schülerinne vun de 2e Klassen hier Sektioun. An Ateliere vu jeeweils 20 Minutte verzielen si, wéi si hier Sektioun erliewen, wat si gären hunn a wat fir si am Schoulalldag eng Erausfuerderung ass. All 4e Schüler a Schülerinnen kennen an der Mëttesstonn zwee verschidden Ateliere wielen.

Präsentéiert ginn all d’Sektiounen am LAML: A, B, C, D, E a G.