26 octobre


Orientation

Foire de l’étudiant

En Donneschden, de 26. Oktober, fueren all 2e a 1re Schüler, di sech am Lycée dofir ageschriwwe hunn, um 12 Auer mam Bus op d’Foire de l’Etudiant um Belval. Si hunn do d’Méiglechkeet Universitéiten, Studente-Vertrieder a vill aner Servicer kënnenzeléieren di hinne bei der Orientatioun no dem Premiersexamen hëllefen.